Velkommen > Menighedsrådet > Menighedsrådsmøder > Referat marts 2011

Referat marts 2011

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 31.3.2011 i Holme sognegård kl. 19.00.

1 . Orienterende meddelelser fra formanden :
Dagsordenen godkendt.

Der er budgetsamrådsmøde den 7. april kl. 19 i Tiset Sognegård. Formand og kasserer deltager.

Der er besigtigelse af historisk inventar i Holme Kirke torsdag den 5. maj kl. 10.30-12.45 af en kirkekonsulent fra Nationalmuseet.


Holme - og Lyseng Kirkers sølvtøj vil blive fotograferet og registreret.


Der er møde i Distriktsforeningen af Menighedsråd torsdag den 14. april kl. 19.00 i Vejlby Sognegård.

Der er opsat lys og overvågning af parkeringspladsen, for at forhindre hærværk. Der var diskussion om hvorvidt beslutningsprocessen samt princippet for overvågning er i orden.

2. Information fra personalekontaktperson
Helle Marie Nygaard er ansat som kordegn pr. 1. maj 2011. Sanne Birkely Sørensen er kordegnevikar i april måned.

3. Information fra præsterne
Intet nyt

4. Økonomi
a. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2010.
Kasserer Lars Thruesen gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt.
Kassebeholdningen på nær 300.000 kr., bruges på den indvendige vedligeholdelse af Holme Kirke.

5. Orientering fra udvalgene
a. Kirkeudvalget
Der har været brandtilsyn i Holme - og Lyseng Kirke.
I. Godkendelse af 1. etape af den indevendige renovering af kirken ( se bilag 1 og 2).
1. Etape af renoveringen er ren vedligeholdelse, samt udskiftning af tag på sideskibene og nyt lydanlæg. Byggeudvalget vil indhente tilbud og renoveringen starter efter konfirmationerne den 8. maj og varer ca. 4 mdr. 1. etape er godkendt og forslaget sendes til Søndre Provsti.

b. Administrationsudvalg for Lyseng Kirke
Der skal orienteres om hvordan varmeanlæget reguleres.

c. Kirkegårdsudvalg
Intet nyt

d. præsteboligudvalg
Intet nyt

e. Informationsudvalg (blad/hjemmeside)
Nuværende leverandør fortsætter med at trykke bladet.
Næste deadline den 13. april.

f. Sognegårdsudvalg
Intet nyt

g. Aktivitetsudvalg.
Til fastelavn var der 100 børn. Til Skt. hans vil Marc Perera Christensen  holde båltale

h. IT-udvalg
Peter Sporleder køber en fax

i. Byggeudvalg
Intet nyt

j. Medarbejder-repræsentant (Janni Betoft)
Gospelkoret må desværre stoppe og synger til gudstjenesten den 10.april. 2011
Kirketjeneren spørger til flagreglerne. reglerne fra den 22. maj 2006 er fortsat gældende med tilføjelse af flagdag den 5/9 for Danmark udsendte soldater.

6. Evt.
Der skrives et brev til Grunderjerforeningen provsteparken ang. aftalen om legepladsen bag sognegården.


Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2019 Holme Kirke